fbpx

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Koko-akademia

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Koko-akademia (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Stowarzyszenie L4G.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie L4G, z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 7U, 90-273 Łódź, NIP 7252037880 wpisaną do rejestru organizacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście – w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373647
(zwana dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.
§ 2
Dane zbierane automatycznie
1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.
§ 3
Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu
1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
§ 4
Zbieranie danych osobowych oraz zasady dotyczące Aplikacji i dzieci poniżej 13 roku życia
1. Na serwerach Administratora nie są gromadzone żadne dane z sesji użytkowników końcowych aplikacji.
2. Reklamy w aplikacji są reklamami Administratora i zawierać będą lokowanie produktów Administratora oraz wewnętrzne informacje Stowarzyszenia.
3. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych i komunikuje się ze zdalnymi serwerami w celu wygenerowania oraz przesłania Użytkownikowi:
3.1 Certyfikatu potwierdzającego wiedzę;
3.2 Generowania kuponu z nagrodami.
4. Na serwerach, z których korzysta Administrator jest przechowywane twoje imię, nazwisko i twój email.
5. Aplikacja korzysta z sieci w celu wygenerowania dla ciebie nagród oraz certyfikatów.
6. W przypadku pytań dotyczących prywatności niepełnoletnich Użytkowników należy wysłać wiadomość e-mail na adres forum@law4growth.com
7. Jeśli Administrator wprowadzi zmiany w sposobie, w jaki wykorzystuje Dane Osobowe, to powiadomi Użytkownika, zmieniając Politykę Prywatności. Użytkownicy są związani wszelkimi zmianami w Polityce Prywatności po przekazaniu opisywanego zawiadomienia.
§ 5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.
§ 6
Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią lub innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 7
Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.
3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.