Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO „KOKOSZA W SIECI”

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie
edukacyjnym „Kokosza w sieci!” z zakresu edukacji o cyberbezpieczeństwie,
przeznaczonym dla placówek edukacyjnych.
2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kokosza w sieci”, zwany dalej „Projektem”,
prowadzony jest przez Stowarzyszenie L4G z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r.
9/7u, 90-273, NIP 725-20-37-880 , KRS 0000373647, REGON 101013208, zwanym
dalej „Organizatorem”.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
4. Organizator prowadzi komunikację projektową za pośrednictwem strony internetowej
(https://kokosza.org) oraz profilu na mediach społecznościowych
(https://www.instagram.com/kokosza_grosz_do_grosza/ oraz
https://www.facebook.com/KokoszaGroszDoGrosza/ ) .

§ 2 Cele Projektu

1. Celem Projektu jest edukacja młodzieży, młodych dorosłych, z zakresu zagrożeń,
występujących podczas użytkowania sieci internetowych, w tym bankowości
elektronicznej. Projekt przewiduje zapoznanie młodzieży i młodych dorosłych z
ośrodków edukacyjnych z funkcjonowaniem platform bankowych i inwestycyjnych na
smartfony, związanych z nimi potencjalnymi przestępstwami, wyłudzeniami oraz drogą
postępowania w przypadku bycia ofiarą takiego zjawiska. Projekt ma za zadanie
przedstawienie w sposób interaktywny zjawisk i technik, którymi posługują się
przestępcy, wykradając nasze dane wrażliwe oraz pieniądze z kont bankowych.
2. Projekt prowadzony jest na obszarze całej Polski w trybie online.

3. Projekt będzie odbywać się na początku semestru zimowego w roku szkolnym
2022/2023. Datę rozpoczęcia Projektu przewidziano na 14 września 2022, a zakończenia
na 30 września 2022.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. Projekt prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej:
„Regulamin”).
2. Uczestnikami Projektu (dalej: „Uczestnik”) mogą być uczniowie, podopieczni,
opiekunowie i nauczyciele szkół podstawowych (dalej: Opiekun), ponadpodstawowych,
świetlic socjalnych, świetlic środowiskowych oraz domów dziecka.
3. Organizator udostępni informacje o rozpoczęciu i zakończeniu rekrutacji poprzez stronę
www Projektu: www.kokosza.org oraz profili w mediach społecznościowych, tj.
instagram, facebook.
4. Warunkiem udziału w projekcie jest:
a) dokonanie zgłoszenia udziału w Projekcie poprzez
przesłanie formularza zgłoszeniowego;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla
realizacji Projektu;
c) akceptacja Regulaminu.
5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie mogą dokonywać nauczyciele posiadający zgodę
Dyrektora placówki oświatowej na możliwość wzięcia udziału w Projekcie i
przeprowadzenia działań projektowych w tejże szkole.
6. Nauczyciel zgłaszający do Projektu uczniów potwierdza, że posiada zgodę rodziców
uczniów na objęcie ich dzieci działaniami projektowymi.
7. Zgłoszenie do Projektu wymaga przesłania za pośrednictwem strony www projektu
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
8. Podczas zgłoszenia należy podać:
a) pełną nazwę zgłaszanej placówki edukacyjnej, wraz z adresem (ulica, numer,
miasto, kod pocztowy);
b) imię i nazwisko osoby będącej Opiekunem Projektu w zgłaszanych klasach, jego
adres mailowy i numer kontaktowy;
c) liczbę uczniów, minimum 15 oraz listę imienną uczniów.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle maila potwierdzającego zakwalifikowanie
do Projektu i mini-podręcznik w formacie PDF, na potrzeby realizacji projektu.
10. Do zadań Opiekuna Projektu należy realizacja Projektu ze zgłoszonymi uczniami, tj.
przeprowadzenie zajęć według dostarczonych przez Wnioskodawcę elektronicznych
materiałów edukacyjnych i dopilnowanie, aby uczniowie wypełnili zadania tj. quizy,
które będą wypełniane przez uczniów zdalnie na stronie www.platforma.kokosza.org.
11. Na podstawie informacji wpisanych w formularzu zgłoszeniowym przez Koordynatora
Projektu (lista imienna uczniów), Organizator Projektu prześle certyfikaty uczestnictwa w
Projekcie na e-mail opiekuna. Nastąpi to tylko w przypadku problemów lub niemożności
pobrania ich ze strony www.platforma.kokosza.org.

§ 4 Zasady Projektu

1. Po zgłoszeniu się do Projektu, Opiekun Projektu tj. nauczyciel, pobiera ze swojego adresu
e-mail mini-podręcznik projektowy. Następnie musi zalogować się na stronie
www.platforma.kokosza.org. Rejestracja na stronie przebiega standardowo, tj. należy
utworzyć nazwę użytkownika (polecane imię i nazwisko np. Jan_Kowalski), hasło, podać
adres e-mail, imię, nazwisko oraz potwierdzić założenie konta na własnej elektronicznej
skrzynce pocztowej. Uczestnicy zakładają swoje konta zgodnie z powyższą instrukcją.
2. Mini-podręcznik stanowi wskazówki do modułów tematycznych. Opiekun może
prowadzić zajęcia stacjonarnie, uwzględniając zadania z mini-podręcznika. Następnie jest
zobligowany do przekazania wykonania zadań do zrobienia w formie pracy domowej dla
uczestników, tj. zadań online po każdym module na platformie edukacyjnej.. Nauczyciel
może również prowadzić lekcje w oparciu o moduły edukacyjne znajdujące się na
platformie e-learnigowej, logując się na niej razem z Uczestnikami. W takiej sytuacji
proponowane jest, aby zrealizować jednocześnie zadania umieszczone w
mini-podręczniku (obligatoryjnie).
3. Po wypełnieniu wszystkich zadań w każdym module na platformie
www.platforma.kokosza.org będzie możliwość pobrania imiennego certyfikatu.
Wyświetli się możliwość własnoręcznego wpisania adresu e-mail oraz imienia i nazwiska
Uczestnika, na potrzeby certyfikatu. Wypełnione certyfikaty zostaną automatycznie
przesłane na skrzynkę elektroniczną Uczestników.

4. Nauczyciel na etapie zgłoszenia do Projektu deklaruje przeprowadzenie zajęć lekcyjnych
w oparciu o proponowany mini-podręcznik. Następnie jest zobligowany do
kontrolowania procesu rejestracji i logowań Uczestników na platformę oraz dopilnowania
wypełnienia zadań.
5. W ramach Projektu Organizator oferuje możliwość przesłania, na adres e-mail, który
został podany w formularzu, certyfikatu dla nauczyciela wraz z indywidualnym jego
numerem oraz podpisem Członka Zarządu Organizatora.
6. Każdy z Uczestników Projektu przystępujących do jego udziału jest zobowiązany do
założenia konta na stronie www.platforma.kokosza.org oraz wypełnienia zadań/quizów
znajdujących się w modułach.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, niniejszym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Stowarzyszenie L4G, ul. Rewolucji 1905 r. 9/7u, 90-273 Łódź.
2. Organizator Projektu informuje, że uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
3. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator
informuje, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie L4G, ul. Rewolucji
1905 r. 9/7u, 90-273 Łódź;
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c) Odbiorcami danych osobowych będą Podmioty i osoby uczestniczące w realizacji
zlecenia, biuro rachunkowe;
d) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

e) Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
f) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia udziału w projekcie edukacyjnym
„Kokosza w sieci”.

§6 Postanowienia końcowe

1. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu,
wynikających w szczególności ze zmian założeń Projektu oraz przepisów prawa.
2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad ujętych w Regulaminie, Organizator
poinformuje Uczestniczki/Uczestników Projektu za pośrednictwem strony internetowej
oraz profilu na mediach społecznościowych.
3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do organizatora
Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem publikacji na stronie
internetowej www.kokosza.org.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie dokumenty programowe, a także przepisy wynikające z właściwych aktów
prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych
osobowych.