PROJEKT KOKOSZA

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej klas. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznając funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt ma zadanie promować I uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

NASZA MISJA

  • Zapoznanie ok. 2600 uczniów szkół podstawowych z podstawowymi pojęciami związanymi z: wiedzą o pieniądzu, sposobach jego gromadzenia, inwestowania oraz gospodarowania budżetem domowym.
  • Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych i unikaniu nadmiernego zadłużenia.
  • Wzrost umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi i podejmowania właściwych decyzji finansowych.
  • Upowszechnianie i utrwalenie w świadomości dzieci i młodzieży szkolnej struktury budżetu domowego.
  • Rozwijanie postaw sprzyjających rozbudowie kultury oszczędzania, w szczególności poprzez promocję dobrych nawyków finansowych oraz upowszechnianie skutecznych sposobów na regularne, codzienne oszczędzanie.
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności u nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie w zakresie edukacji finansowej, zarządzania budżetem domowym oraz oszczędzania.
  • Zwiększenie potencjału szkół uczestniczących w projekcie w zakresie prowadzenia aktywnej edukacji finansowej.

 

UZASADNIENIE

Inspiracją do powstania projektu jest Światowy Dzień Oszczędzania, obchodzony corocznie 31 października, który jest najstarszą inicjatywą promującą ideę oszczędzania, jako gwarancji stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw. W Polsce Światowy Dzień Oszczędzania to stosunkowo młoda tradycja, ale rośnie jej popularność, dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacji pozarządowych, szkół i instytucji edukujących dzieci i młodzież, o wartościach płynących z oszczędzania.Obecnie poziom krajowych oszczędności w Polsce sięga 2,2% PKB, podczas gdy w Czechach wynosi 6,3%, a w Niemczech – 11,2%. Średnia dla UE wynosi 7,3%. Z uwagi na fakt, że oszczędności dobrowolne oscylują w Polsce wokół zera, a o wysokości stopy oszczędności gospodarstw domowych stanowią właśnie one, należy podjąć działania zmierzające do ich wzrostu. Niski poziom oszczędności w Polsce wynika z między innymi z niższego niż w większości państw Europy poziomu aktywów finansowych Polaków czy nieoptymalnej struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych, ale istotną rolę ogrywa również z czynnika psychologicznego i poziom wiedzy finansowej (Źródło: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, 2017 r., s. 118).